Пътешествия, туризъм и още нещо

Общи условия

Общи условия за ползване и регистрация в уебсайта keepliving.eu

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между електронния сайт keepliving.eu и Потребителите, наричани също Ползватели, на същия и са достъпни на адрес http://keepliving.eu/terms/

Електронният сайт keepliving.eu е собственост на Букмарт ЕООД и доколкото не е дефинирано друго, тези наименования трябва да се разглеждат като идентични навсякъде.

Данни за юридическото лице, собственик на сайта:

Наименование: Букмарт ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дончо Ватах 65

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Дончо Ватах 65, еmail: bookmart@mail.com, тел: +359 898673837

Вписване в публични регистри: ЕИК 131258188

Администратор на лични данни под идентификационен номер 264962

Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали и ресурси.

„Потребител” е физическо лице, което е посетило keepliving.eu и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Потребителски профил” е обособена част от/в keepliving.eu, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него/нея при регистрацията му и съхранявана от Букмарт ЕООД. Потребителският профил се идентифицира с уникално потребителско име/email и парола, дефинирани от Потребителя при регистрацията на същия.

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено относно стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Регистрация на потребители

Потребителите на keepliving.eu имат право да регистрират свой уникален потребителски профил със собствено потребителско име/email и парола. Потребителите са длъжни да осигурят и пазят конфиденциалността на своята парола и да не предоставят същата на други лица. Те нямат право да се представят от чуждо име и да ползват чуждо потребителско име/email и парола.

Потребителите са длъжни да не публикуват съдържание (под формата на текст, снимки и/или видео), което е в нарушение на добрия тон, морала и добрите нрави като всякакъв нецензурен, обиден, дискриминационен или друг стил и изказ, които могат да бъдат възприети в нарушение на същите, са недопустими и ще бъдат премахвани. Потребителите са длъжни да не оскърбяват и/или нагрубяват други потребители както със съдържанието, което публикуват, така и чрез личните съобщения, които изпращат до тях. keepliving.eu си запазва правото да прекрати акаунта на Потребител в случай, че бъде установено системно неспазване на посочените условия и правила за ползване.

Авторство на материалите

Авторските права върху публикациите принадлежат на техните автори и са защитени като такива по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички материали (под формата на текст, снимки и/или видео, информация, маршрути и координати) са авторски и потребителите могат да разпространяват същите само при условие, че са предоставили електронна препратка/линк към keepliving.eu. Потребителите носят пълна отговорност за съдържанието и авторството на материалите, които публикуват, като с предоставянето им се съгласяват keepliving.eu да ги публикува в интернет пространството.

Права на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта keepliving.eu (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Букмарт ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

В случай на използване на авторски материали от сайта keepliving.eu в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права/без посочване на източника и/или предоставяне на препратка/линк към keepliving.eu, Букмарт ЕООД има правото за докладване чрез DMCA Google report и предприемане на всички последващи действия по защита авторството на материалите и правото на интелектуална собственост.

Лични данни

keepliving.eu (Букмарт ЕООД) има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Потребител на уебсайта може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен/пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при регистрацията. Букмарт ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни под идентификационен номер 264962.

Цели, за които може да се използва информацията

keepliving.eu (БУКМАРТ ЕООД) събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на конкурси, томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до keepliving.eu (БУКМАРТ ЕООД) на посочените адрес или e-mail за кореспонденция.

Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на keepliving.eu и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Промени в уебсайта и общите условия

keepliving.eu (БУКМАРТ ЕООД) запазва  правото да прави промени в сайта и да внася промени по тези условия по всяко време като оповестява своевременно за направените промени.

Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.